Reprezentativ

Despre metal și nu numai @ Orizont

11.01 – 08.02.2021
Curator: Jorge Mafu
Expun:
Zuzu Caratănase, Dinu Câmpenu, Misha Diaconu, Cătălin Geană, Marian Gheorghe, Cristina Iliescu, Eugen Ilina, Ovidiu Ionescu, Jorge Mafu, Andrei Marina, Cristian Pentelescu, Radu Popovici, Nicolae Stoian, Zoe Pop, Victor Săraru, Vasile Soponariu, George Tănase

Reprezentativ

NATAL @ Contextile 2020, Bienala de Artă Textilă Contemporană, Portugalia

„NATAL”, instalația multimedia concepută și realizată de artista Dorina Horătău, reprezintă România la „Contextile” 2020, Bienala de Artă Textilă Contemporană care se desfășoară la Guimarães (Portugalia), în perioada 5 septembrie – 25 octombrie 2020.

„Contextile” are loc în Portugalia din 2012 cu scopul declarat de a disemina ceea ce se realizează cel mai bine în arta textilă contemporană la nivel internațional și de a plasa textilul în contextul artei contemporane.

„NATAL” a fost acceptată de juriul „Contextile” 2020, autoarea lucrării fiind selectată și pentru a susține o prelegere cu titlul „Material conținut și spațiu conținător / Content material and container space” la conferința Textile TALKS din cadrul Bienalei.

Institutul Cultural Roman sprijină participarea Dorinei Horătău, aflată printre cei 50 de artiști din 29 de țări, câștigători ai apelului lansat de „Contextile” 2020, la care s-au înscris 870 de artiști (din 65 de țări) cu aproximativ 1150 de lucrări.

Juriul multidisciplinar, format din Lala de Dios (curator și profesor de istorie a artei și textilelor), Janis Jefferies (curator și profesor emerit de arte vizuale),  Rosa Godinho (artist vizual și textil), Jorge Costa (curator și director artistic), Cláudia Melo, director artistic al „Contextile” 2020, a facut selecția pe baza conceptul tematic lansat „Locuri ale memoriei / Places of Memory”, precum și a criteriilor, termenilor și condițiilor: înaltă creativitate, originalitate și expertiză în ceea ce privește elementul textil, construcție, temă, concept, material utilizat(conform https://contextile2020.pt/).

„NATAL” va fi prezentată în cadrul expoziției internaționale la Centrul Cultural Vila Flor din Guimaraes, în perioada 5 septembrie – 25 octombrie 2020.

Conceptul lucrării interoghează condiția omului actual în relație cu mediul în care acesta îşi desfăşoară existența.  Urmărind memoria, parcursul personal și „replicarea” unor spații sau situații trăite, artista autoare face apel la adevărul mitic al locurilor natale pentru a propune un ansamblu spațial monolitic, în care elementele naturale, precum conglomeratele de frunze sau pământul amestecat cu bălegar de cal, capătă această definiție: „Astăzi, tradiţiile şi oamenii satelor sunt un produs de consum asociat politicilor actuale de globalizare.”

Prelegerea cu titlul „Material conținut și spațiu conținător / Content material and container space” urmează să fie prezentată la conferința Textile TALKS, care are loc între 6 și 7 septembrie, 2020. Autoarea se concentrează pe activitatea creativă din conceptul tematic „Locuri ale memoriei”/ Places of Memory“, cu referințe la parcursul artistic propriu în contextul manifestărilor contemporane. Acesta se construiește pe conceptele de memorie și amintire pe care le explorează printr-o invitație la o dezbatere teoretizată din punct de vedere estetic, cu public de specialitate, artiști invitați la Bienală, presa culturală,  reprezentanți ai mediului universitar local și internațional.

…………………………………………….

Dorina Horătău (n.1969) este artist vizual cu experienţă în domeniul artelor şi designului textil.
Începând cu anii 1990, este preocupată de subiectele legate de compoziţia spaţiului interior şi integrarea gestului textil în cadrul acestuia ca accent şi simbol. Acoperă o gamă largă de definiţii ale obiectelor realizate manual cu ajutorul fibrei – instalaţie (textilă), obiect textil spaţial, ambiental, „entitatea sau prezenţa textilă” cu ajutorul materialelor de lucru convenţionale şi mai puţin convenţionale.       
 În ultima perioadă, dezvoltă metode de intervenție artistică în care explorează posibilităţile mai multor medii sau materiale cu scopul de a-şi exprima ideile într-o gamă estetică cât mai personală.

Obţine Bursa UAP / Secţiunea Arte Decorative(1995), Marele Premiu al Trienalei de Artă Textilă / ediţia a V-a(2006), Premiul  SMB9 Mixed-Media acordat de UAP din România(2015), Premiul pentru Arte Decorative „Arte în Bucureşti”/ ediţia a III-a(2012), Premiul BIAMT/ Secţiunea Arte Textile(2014), Premiul pentru Arte Decorative la Premiile UAP din România, 2017(2018).

Este membru al U.A.P.R şi are un palmares bogat de expoziţii naţionale şi internaţionale.
Din 1990 până în prezent a participat la numeroase expoziţii (saloane, municipale, bienale, trienale etc.) organizate în muzee, centre, instituţii culturale, galerii şi spaţii alternative.
Este conferenţiar la Departamentul Arte Textile – Design Textil din cadrul Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti şi în 2007 obţine titlul de doctor în arte vizuale cu o teză ce pune în discuţie „Spaţiul interior şi intervenţia artistului decorator. O perspectivă contemporană asupra obiectului textil”.
Participă la diverse cursuri şi stagii de documentare printre care amintim: HEAR / Strasbourg- Mulhouse/Franţa prin programul „Erasmus Teaching Staff Mobility”, în 1991 la stagiul de documentare pentru organizarea Bienalei Academiilor de Artă / ediţia IV-a, Maastricht/ Olanda, iar în 1991 la stagiul de documentare „Connaissance de la France”, Paris-Lyon/Franţa.
Colaborează cu birouri şi reviste de arhitectură, artă şi design pentru decoraţie de interior, producţie, text&styling.           
Are lucrări expuse în colecţii de stat sau private din ţară şi din străinătate.

www.dorinahoratau.com

…………………………………..

EN

„Natal”

at Contextile / 2020, the Biennial of Contemporary Textile Art in Portugal

„NATAL”, the multimedia installation designed and made by the artist Dorina Horătău, represents Romania at „Contextile” 2020, the Biennial of Contemporary Textile Art which takes place in Guimarães (Portugal), between September 5 and October 25, 2020.

„Contextile” has been taking place in Portugal since 2012 with the stated aim of disseminating what is best achieved in contemporary textile art internationally and placing textiles in the context of contemporary art.

“NATAL” was accepted by the “Contextile” 2020 jury, the author of the paper being selected to give a lecture entitled “Content material and container space” at the TALKS Textile conference within the Biennale.

The Romanian Cultural Institute supports the participation of Dorina Horătău, one of the 50 artists from 29 countries, winners of the call launched by „Contextile” 2020, which included 870 artists (from 65 countries) with approximately 1150 works.

The multidisciplinary jury, consisting of Lala de Dios (curator and professor of art and textile history), Janis Jefferies (curator and professor emeritus of visual arts), Rosa Godinho (visual and textile artist), Jorge Costa (curator and artistic director), Cláudia Melo, artistic director of „Contextile” 2020, made the selection based on the launched thematic concept „Places of Memory”, as well as the criteria, terms and conditions: high creativity, originality and expertise in the textile element, construction, theme, concept, materials used (according to https://contextile2020.pt/).

„NATAL” will be presented at the international exhibition at the Vila Flor Cultural Center in Guimaraes, between September 5 and October 25, 2020.

The concept of the paper interrogates the condition of the current man in relation to the environment in which he carries out his existence. Following the memory, personal journey and „replication” of lived in spaces or situations, the author appeals to the mythical truth of birthplaces to propose a monolithic spatial ensemble, in which natural elements, such as leaf conglomerates or earth mixed with horse manure, gets this definition: „Today, the traditions and people of the villages are a consumer product associated with current globalization policies.”

The lecture entitled “Content material and container space” will be presented at the TALKS Textile conference, which takes place between September 6 and 7, 2020. The author focuses on creative activity from the thematic concept “Places of Memory”, with references to her own artistic career in the context of contemporary manifestations. It is built on the concepts of memory and remembrance that he explores through an invitation to a theoretically debated debate, with specialized audiences, artists invited to the Biennial, the cultural press, representatives of the local and international university environment.

…………………………………………….

Dorina Horătău (b. 1969) is a visual artist with a vast experience in the field of arts and textile design.

Since the 1990s, she has been concerned with topics related to the composition of the interior space and the integration of the textile gesture within it as an accent and symbol. It covers a wide range of definitions of objects made by hand with the help of fiber – installation (textile), spatial, environmental textile object, „textile entity or presence” with the help of conventional and less conventional working materials.

Lately, she has been developing methods of artistic intervention in which she explores the possibilities of several environments or materials in order to express his ideas in a more personal aesthetic range.

Obtains the UAP Scholarship / Decorative Arts Section (1995), the Grand Prize of the Textile Art Triennial / 5th edition (2006), the SMB9 Mixed-Media Award granted by UAP from Romania (2015), the Prize for Decorative Arts „Arts in Bucharest” / 3rd edition (2012), BIAMT Award / Textile Arts Section (2014), Award for Decorative Arts at the UAP Awards in Romania, 2017 (2018).

She is a member of the U.A.P.R and has a rich track record of national and international exhibitions. From 1990 until now she has participated in numerous exhibitions (salons, municipal, biennial, triennial, etc.) organized in museums, centers, cultural institutions, galleries and alternative spaces.

She is an associate professor at the Department of Textile Arts – Textile Design at the National University of Arts, Bucharest and in 2007 she obtained a doctorate in visual arts with a thesis that discusses “The interior space and the intervention of the decorative artist. A contemporary perspective on the textile object ”.

She participated in various courses and internships among which we mention: HEAR / Strasbourg-Mulhouse / France through the program „Erasmus Teaching Staff Mobility”, in 1991 the documentary internship for the organization of the Biennial of Art Academies / 4th edition, Maastricht / Netherlands, and in 1991 at the documentary stage „Connaissance de la France”, Paris-Lyon / France.

She currently collaborates with offices and magazines of architecture, art and design for interior decoration, production, text & styling and has works exhibited in public or private collections in the country and abroad.

Dorina Horatau

https://uap.ro/natal-contextile-2020-bienala-de-arta-textila-contemporana-portugalia/

Reprezentativ

Salonul Artelor Decorative 2020 @ Muzeul Naţional Cotroceni

Pe 17 iulie s-a deschis Salonul Artelor Decorative 2020 la Muzeul Naţional Cotroceni.
Expoziția este curatoriată de Cosmin Nasui și Georgiana Cozma.

În perioada 17 iulie 2020 – 10 octombrie 2020, Salonul Artelor Decorative poate fi vizitat de către public, doar în baza unei programări prealabile – prin email, la adresa vizitare@muzeulcotroceni.ro sau telefonic, la numărul 021.317.31.07, cu respectarea regulilor de acces în cadrul Muzeului Național Cotroceni.

Ne bucurăm să anunțăm că în cadrul acestei ediții, la secțiunea New Blood, puteți regăsi și numele unor absolvenți/ studenți la programul masteral de Arte & Design Textil: Erika Popliceanu, Livia Elena Greaca și Laura Greaca.

Reprezentativ

ANUNȚI MPORTANT!

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 6/09.03.2020, principiile autonomiei locale și normele DSP,

Consiliul Director al Uniunii Artiștilor Plastici din România

DISPUNE:

 1. Amânarea tuturor Adunărilor Generale programate și convocate din filiale (București și teriroriu) până la o dată care va fi comunicată ulterior;
 2. Vernisajele și alte întruniri programate se suspendă până la 31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii termenului de suspendare funcție de evoluția situației;
 3. Toate filialele din București și teritoriu sunt responsabile pentru asigurarea materialelor igienico-sanitare și de dezinfecție la galerii, sedii și ateliere;
 4. Se vor afișa în locuri vizibile toate instrucțiunile de prevenire și protecției față de COVID-19;

Alte măsuri vor fi comunicate pe site funcție de evoluția generală a situației (COVID-19).

Reprezentativ

Cafeneaua critică @ Galateea

Cafeneaua critică la Galateea, despre Galateea şi despre ceramistica românească!
(la Galeria Galateea, joi 5 martie 2020)

Vernisată pe 21 februarie, expoziţia 2 m3 de istorie a Galeriei Galateea atrage atenţia asupra tradiţiei autohtone a artei ceramicii. În vechiul Combinat al Fondului Plastic, din spatele Casei Scînteii, ansamblul de hale deţinut de Uniunea Artiştilor Plastici, devenit inactiv ca spaţiu de producţie în primul deceniu postcomunist, în progresivă reconversie, în ultimii ani, într-un ansamblu de ateliere şi galerii, funcţionase şi un atelier de ceramică: modelaj, cuptoare, depozitare etc. Mai-toate utilajele au fost, de peste tot, evacuate. În vechiul spaţiu al ceramicisticii s-a păstrat o stivă de matriţe, cam… 2 m3. Parte dintre ele au fost aduse la Galateea, în expoziţia 2 m3 de istorie, înconjurate de lucrări noi, inspirate din respectivele matriţe sau din tradiţia „meşteşugărească” a domeniului. Contribuie: Gherghina Costea, Cristina Russu, Ioana Şetran, Georgiana Cozma, Lucia Lobonţ, Anca Vintilă Dragu, Marius Stanciu, Iulian Vîrtopeanu. Curatori: Anca Vintilă Dragu şi Marius Stanciu. Expoziţia rămîne deschisă pînă pe 19 martie.
Să ne reamintim că, activă din 1955, purtătoare a numelui actual din 1975, galeria a devenit în decembrie 2011 spaţiu de expunere dedicat artei ceramice. S-a constituit în ultimii ani şi un „Galateea Group”, din care fac parte Ioana Şetran, Cristina Popescu Russu, Gherghina Costea, Vasile Cercel, Georgiana Cozma, Romana Mateiaş, Aniela Ovadiuc, Mónika Pădureţ, Bianca Boeroiu, Simona Tănăsescu, Cristina Bolborea şi Adela Bonaţ, Nicolae Moldovan, Lucia Lobonţ, Vlad Basarab, Anca Vintilă Dragu, Iulian Vîrtopeanu, Oana Florică şi Marius Stanciu. La Galeria Galateea – excepţionale expoziţii în serie, cu participarea şi a colegelor şi colegilor din Cluj, Baia Mare, Tîrgu Mureş, de peste tot din ţară, căci există în România o spectaculoasă mişcare ceramistică, o „istorie” şi o admirabilă actualitate a genului.
„În deplasare” la Galateea, în mijlocul celor 2 m3 de istorie, Cafeneaua critică propune o discuţie despre expoziţie, despre proiectul galeriei şi despre ceramistica românească, despre tradiţia şi actualitatea domeniului.
Participă: expozantele şi expozanţii, întregul „Galateea Group”, alţi artişti, critici şi istorici de artă.
Amfitrion: Ion Bogdan Lefter.

Cafeneaua critică este un proiect de dezbateri culturale pe teme de actualitate. Prima serie s-a desfăşurat în anii 1994-1998 în Cafeneaua Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti. Seria a doua a debutat în noiembrie 2008 la Clubul TSC şi a continuat la Clubul A, la Club Control, din nou la Club A, la POINT şi la Muzeul Naţional al Literaturii Române – MNLR. De asemenea, Cafeneaua critică organizează şi ediţii „în deplasare”, în mijlocul evenimentelor culturale pe care le dezbate.

ATENŢIE!: EDIŢIE PROGRAMATĂ LA GALERIA GALATEEA, Calea Victoriei nr. 132, Bucureşti!

*

Cafeneaua critică
joi 5 martie 2020, orele 19.00-21.30
la Galeria Galateea, Calea Victoriei nr. 132
Bucureşti
Contact: 0731-00.30.22 (Andreea Drăghicescu/ MNLR); 0737-210.978 (Paul Radu/ Cafeneaua critică); 0745-355.941 (Mónika Pădureţ/ Galeria Galateea)

________________

* Invitaţii „stagiunii” 2019-2020 şi participanţii la discuţii: Bogdan Ghiu, Cristina Popescu Russu, Nicolae Prelipceanu şi, prin mesaje video, Mihai Măniuţiu şi Ovidiu Şandor (despre actualitatea culturală a toamnei 2019) (ediţia a 252-a); Ion Cocora, Ioan Cristescu, Doina Papp, Ludmila Patlanjoglu, Cristina Rusiecki şi Mircea Anghelescu, Iulian Băicuş, Valentin Petculescu, Vasile Tolan (despre dramaturgia românească de Ziua ei) (ediţia a 253-a); Nora Iuga, Tiberiu Almosnino, Nicolae Prelipceanu (evocare George Almosnino) (ediţia a 254-a); Liviu Franga şi Theodor Georgescu, Tudor Dinu, Anabella Niculescu-Gorpin, Valentin Ajder (De la Aristofan la rescrierea teatrală) (ediţia a 255-a); Dana şi Stephane Maitec, Irina Ungureanu şi Iulian Băicuş, Magda Cârneci, Matei Stîrcea-Crăciun, Rodica Petre (despre expoziţia Maitec de la MNAR) (ediţia a 256-a); Mircea Cărtărescu şi Iulian Băicuş, Andrei Dîrlău, Anca Dumitrescu, Radu Petrescu-Muscel (ediţia a 257-a); Gabriel Andreescu, Andrei Ursu şi Mircea Anghelescu, Iulian Băicuş, Radu Filipescu, Bogdan Murgescu, Mircea Regneală (despre Revoluţia din 1989) (ediţia a 258-a); Nora Iuga, Anca Boeriu, Mircea Florian, Dragoş Andriana (aniversări şi memento 1989) (ediţia a 259-a); Tudor Octavian şi Iulian Băicuş, Marian Bălosu, Stelian Nistor, Mircea Regneală (Tudor Octavian – 80) (ediţia a 260-a); Sorin Antohi, Bogdan Ştefănescu, Mircea Zamfir şi Gabriel Andreescu, Mircea Naidin, Florina Nicolae, Ştefan Nicolae (Europa după Brexit) (ediţia a 261-a); Costin Popescu şi Adrian Branea, Alina Buzatu, Constantin Hostiuc (despre publicitate şi retorica vizuală) (ediţia a 262-a); Viorica Oancea, Ana-Maria Cătănuş, Gabriel Andreescu şi Ilinca Buciu, Ionel Grecescu, Claude Karnoouh, Victor Ivanovici, Alina Ledeanu, Niculae Oancea, Bujor T. Rîpeanu, Dan Schor (despre Mihai Botez) (ediţia a 263-a).

……………………………………………………………………..

U.A.P. din România l Galateea Contemporary Art
Calea Victoriei 132, Bucureşti | Bucharest
Mónika Pǎdureţ
Referent de specialitate | Gallery Reviewer
tel: +40(0)745 355 941
Program galerie  | Opening hours
L – V: 12-20 | Monday-Friday: 12pm – 8pm

galeriagalateea@yahoo.com
www.galateeagallery.com/
https://www.facebook.com/galeria.galateea/

Reprezentativ

Returnarea lucrărilor participante la Bienala Arte Decorative 2019

Stimați colegi,

Vă felicităm și vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră din acest an la Bienala Arte Decorative!

Începând cu date de 5 decembrie vom expedia prin Fancourier cu plata RAMBURS

lucrările care au fost în Bienala Arte Decorative 2019.

Cu stimă,

Echipa Bienalei Arte Decorative

Reprezentativ

PROGRAM EXPOZIȚIONAL / GALERIA ORIZONT 2019 – 2020

1.Steaguri

Expoziție de grup a artelor decorative

Curator: Claudia Mușat

Coordonatori: Marijana Bițulescu, Dan Alexandru Roșeanu, Nicolae Moldovan, Georgiana Cozma, Marian Gheorghe.

11 ianuarie – 7 februarie

2. Constanța – ceramică

Expoziție internațională de ceramică

Curatori: Florentin Sârbu, Gigi Fărcășiu

12 februarie – 12 martie

3. Mihai Moldoveanu

Expoziție personală de arte textile

15 – 28 martie – 125

4. Agatha Pricopescu

Expoziție personală de arte textile

30 martie – 12 aprilie 125

5. Salonul Sticlei

Curator: Vladimir Cioroiu

Pastele ortodox 28 aprilie

16 aprilie – 14 mai

6. Silvia Șerban

Expoziție personală de arte textile

17 mai – 14 iunie

7. UNARTE

Licență / Master. Departamentele: Ceramică, Sticlă, Metal

Curatori și coordonatori profesorii de specialitate

18 iunie – 16 iulie

8. Expoziție internațională de arte textile

Curator: Claudia Mușat

01 – 16 iulie

19 iulie – 16 august – CONCEDIU

9. Mioara Trandafira

Expoziție personală. Mixed media

19 iulie – 1 august f- ara plata

10. Adelina Ungureanu – fara plata

Expoziție personală de arte textile

05 – 16 august

11. Simona Pascale

Expoziție personală de arte textile și un invitat.

20 august – 17 septembrie

12. Expoziție personală de sticlă semnată Ion Tămâian

20 septembrie – 18 octombrie 2019

13. Ambient / Obiect II

Epoziție de grup din domeniul artelor decorative.

Curatori: Marijana Bițulescu și Marian Gheorghe

21 octombrie – 06 noiembrie

14.Bienala Arte Decorative 2019, ediția a 4 a.

Experimento / Între uzanțe li experiment

Curatorii vor fi desemnați după selecție.

08 – 30 noiembrie

15. Grafică Publicitară 125

Curator: Vasile Olac

04 – 17 decembrie

16. Salonul de iarnă

Curator: Cristian Olteanu

19 decembrie 2019 – 8 ianuarie 2020

17. ADELINA UNGUREANU

Expoziție personală de arte textile

10 ianuarie – 07 februarie 2020

Reprezentativ

Anunț participare la Salonul Național al Sticlei ”Formă și Lumină – 2019”

Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Arte Decorative, vǎ invitǎ să participați la cea de-a 31 -a ediție a Salonului Sticlei, intitulată „Formă și Lumină”.
Expoziţia de grup „Formă și Lumină”, va avea loc în perioada 16 Aprilie – 14 mai 2019, la galeria de artă „Orizont”.

Curatorii: Vlad Cioroiu, tel. : 0723721486 și Ioana Stelea, colaborator: Mihai Precup, tel.: 0758247491

Lucrările pot fi aduse pentru vizionare în data 13 și 14 Aprilie, în intervalul orar 11 – 15, la Galeria Orizont.

Contribuția la proiect artistic este de 75 lei.

Informații suplimentare la Serviciul expoziții – Mihai Precup.

U.A.P din România | Galeria Orizont
B-dul Nicolae Bãlcescu, nr. 34 A, Bucureşti
Tel: 0213126723
www.uap.ro
https://artedecorativebucuresti.wordpress.com
Programul galeriei Orizont:
Luni- Vineri 11:00 – 19:00

Reprezentativ

APLICAȚIE pentru blogul Filialei Arte Decorative – București

Artiștii din București care doresc să fie reprezentați online de către Filiala Arte Decorative a Uniunii Artiștilor Plastici din România, sunt invitați să trimită pe e-mail, la adresa artedecorative@uap.ro,  următoarele date:

Numele:__________________________________

Prenumele: ________________________________

Membru UAP (anul/departamentul)  _________________

Adresa e-mail: ______________________________

Sunt solicitate :
– un CV scurt (câteva rânduri) în format PDF – română și engleză, actualizat.
– o imagine artist (portret sau în atelier) 600 x 400 pixeli și rezoluție între 100 și 300 dpi.
– 4 imagini ale lucrărilor care vor fi expuse pe blog. Vă rugăm să nu trimiteți mai mult de 4 imagini pentru că spațiul blogului nu ne permite un număr nelimitat. Pentru colegii care au trimis deja mai mult de 4 imagini, menționăm că periodic, vom posta alte 4 dintre cele primite de la dumneavoastră. Spațiul alocat prezentării lucrărilor este  individual.
– pentru fiecare lucrare:  titlu, dimensiuni, tehnică, anul.
Imaginile trebuie să fie de bună calitate după lucrări existente în posesia artistului, cu o rezoluție de 300 dpi și dimensiunea min 2300 pixeli pe o latură.  Imaginile vor fi transmise împreună cu CV-ul la
artedecorative@uap.ro

Persoană de contact: Laurențiu Nistor, tel.: 0786 911 089, artedecorative@uap.ro / it@uap.ro

Aplicația este destinată exclusiv membrilor din București.

Bienala Națională de Ceramică-Sticlă-Metal, ”Metafore Incandescente”, ”PANDEMICA-ONLINE – 2020”- Cluj-Napoca

I N V I T A Ţ I E

Muzeul de Artă Cluj în parteneriat cu Secția de Arte Decorative a UAP ClujUniversitatea de Artă și Design și Fundația CERAMART din Cluj vă invită să participați cu lucrări, într-o ediție inedită sub egida cunoscutei Bienale Naţionale”Metafore Incandescente”, la expoziția ”PANDEMICA-ONLINE – 2020”. Manifestarea continuă promovarea la nivel național a artelor contemporane din zona artelor decorative ale focului, ceramică, sticlă, metal. Sperăm ca această ediție inedită să fie unică și ultimă în acest format și în aceste condiții independente de noi.

Vernisaj: Expoziția găzduită în mod tradițional de Muzeul de Artă din Cluj conform calendarului ante-pandemic, va funcționa virtual în perioada 31 octombrie – 28 noiembrie 2020, începând cu ora 18.00 a zilei de sâmbătă, 31 0ctombrie 2020.

Ne străduim ca, la ora vernisajului să vă aflați în posesia catalogului fizic tipărit.

Participare: fiecare artist poate participa cu maxim 2 lucrări, care vor apărea în catalog, (câte 2 imagini foto din unghiuri avantajoase și rezoluție 300dpi pentru fiecare lucrare propusă), fără limite dimensionale. Alăturat imaginilor, portret artist și lucrare, se vor trimite datele personale și datele tehnice ale lucrări/lor, conforme succesiunii:

Date personale:                                                           Date tehnice:

Nume și prenume:…………..;                                         Titlul:………………………………….;

Anul/data/locul nașterii:…..;                                         Tehnica/ material/tip ardere:…..;

Univ./Anul absolvirii:………;                                         Dimensiuni:…………………………;

Membru UAP/Filiala/anul/absolvent recent ……..;       Anul realizării:……………………..;

Date contact:/adresa/tel./e-mail…..;

(pentru a eficientiza timpul necesar editării vă rugăm să preluați rubricile de mai sus pentru completare)

Depunere dateîncepând cu 10 August 2020 cu termen limită la 20 Septembrie a.c.

Date pentru tipar:- foto artist;- foto lucrare 300dpi, Jpeg/Tiff, profil  CMYK, date personale / tehnice și foto chitanță de depunere a taxei, pentru contorizarea participării.

Taxa de participare80 ron, taxa acoperă: centralizare date, prelucrare machetă, tipar efectiv catalog, invitații/afișe fizice și online, taxe poștale expediere cataloage.

Cont bancar Banca Transilvania Cod client 1070366, sau la orice altă bancă cont ron IBAN – RO45BTRLRONCRT0107036601   (Titular Cont: Andrei)

Vă așteptăm cu interes!

Contact: Andrei Florian tel 0746 180 059; e-mail andreiflorian1959@gmail.com

Adresa andreiflorian59@yahoo.com nu mai există

Adrian Pop      tel 0747 918 976; e-mail pop.adrian15@gmail.com

Coordonator de proiect expozițional: conf. univ. dr. Andrei Florian, UAD Cluj.

IMPORTANT:

Organizatorii își rezervă dreptul de a respinge imaginile care nu respectă standardele de calitate sau datele tehnice sau personale incorect editate (avizând expeditorul). Aceste elemente vă reprezintă dar nu pot aduce prejudicii de imagine manifestării, catalogului și colegilor participanți.

Vă adresăm tuturor rugămintea expresă de a ne sprijini făcând să parvină această invitație și altor colegi ai noștri din țară, ale căror date de contact ne lipsesc!!!!

Marian Nacu 06.09.1948 – 14.08.2020

Uniunea Artiștilor Plastici din România anunţă cu profund regret încetarea din viață a artistului Marian Nacu, membru din 1989 al filialei Arte Decorative București.
Marian Nacu a absolvit Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” din București în 1978, la clasa maestrului Nicolae Adam (generaţia “Metalul”). În 2004, lui Marian Nacu i s-a conferit Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler.
Transmitem compasiune familiei și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit.
DUMNEZEU Să-l odihnească!

Invitație de participare la ATELIERELE SALONULUI STICLEI 2020

Invitație de participare la ATELIERELE SALONULUI STICLEI 2020

Stimați colegi,

Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Arte Decorative,vă invită să participați la a 32-a ediție a Salonului Național al Sticlei, ATELIERELE SALONULUI STICLEI 2020, ce va avea loc în perioada 29 aprilie-13 mai 2020.

Întrucât epidemia de COVID 19 ne împiedică să organizăm expoziția la galeria de artă ”Orizont” din București, în prezent închisă, și pentru că nu vrem să întrerupem tradiția de 31 de ani a Salonului nici în aceste condiții nefaste, ne vom muta expoziția în spațiul virtual, dând astfel posibilitatea artiștilor și publicului să se reunească în primul Salon al Sticlei organizat pe Internet. Dacă condițiile ne vor permite ulterior, vom realiza expoziția și fizic, în galerie. 

Vă rugăm să trimteți formularul de înscriere completat și fotografiile (foto lucrare și foto autor/are)până cel târziu la data de 18 aprilie pe adresa de e-mail cristinailinca64@gmail.com

Aplicația trebuie să conțină:

 • Fotografie lucrare recentă (în format jpg sau pdf, rezoluţie 300 dpi, cu numele autorului și al lucrării în titlu; de exemplu: I. Georgescu_Studiu in alb), max. 2 MB.
 • Fotografie autor/are (recentă) – (în format jpg sau pdf, rezoluţie 300 dpi, max. 2 MB.)
 • Nume sau pseudonim artist/ă
 • Titlul lucrării
 • Dimensiuni
 • Tehnică
 • Scurt CV (6 rânduri)
 • Date contact – adresă e-mail sau nr. telefon(nu vor fi făcute publice).
 • Preț vânzare – opțional (dacă doriți să fie vândută).         

Data limita de trimitere a înscrierilor pentru Salonul Sticlei s-a prelungit pana la 18 aprilie.

Pot aplica membri ai Uniunii Artiștilor Plastici, precum și studenți/absolvenți ai facultăților de Arte.

Vernisajul va avea loc pe data de 29 aprilie 2020 la ora 18.

Pentru informații suplimentare puteți contacta organizatorii:

Vlad Cioroiu (la tel.: 0723721486) și Cristina Ilinca (cristinailinca64@gmail.com)